Przywództwo międzykulturowe | Komunikacja międzykulturowa

Tysiące menedżerów stoi przed wyzwaniem stworzenia takich struktur i metod przywództwa w organizacji w obliczu wielokulturowości by były one efektywne i przyniosły wymierne korzyści dla firmy.  Przywództwo międzykulturowe koncentruje się przede wszystkim na sprawnym przewodzeniu zróżnicowanym kulturowo zasobom ludzkim, a także na wykorzystaniu ich jako środka uzyskania przewagi konkurencyjnej. Głównym zadaniem przywództwa międzykulturowego w globalizującym się środowisku jest facylitacja i prowadzenie synergicznej komunikacji pomiędzy pracownikami reprezentującymi odmienne wartości, poglądy i normy kulturowe. Komunikacja ta niezbędna jest do poprawnego transferu umiejętności i wiedzy niezbędnych do funkcjonowania na zróżnicowanej kulturowo arenie biznesu międzynarodowego.

Religia a przywództwo międzykulturowe

Zacznijmy od religii i systemów filozoficznych. Można powiedzieć, że konfucjanizm odegrał największą rolę w kształtowaniu sposobu myślenia, a co za tym idzie działania współczesnych Chińczyków. Wielu analityków, zajmujących się cudem gospodarczym wschodniej Azji doszło do wniosku, iż wartości konfucjańskie takie jak waga przyszłości, praca, edukacja, powściągliwość odegrały w nim zasadniczą rolę. Jak przekłada się to na praktykę i w jaki sposób nauki Konfucjusza znajdują swoje odzwierciedlanie w promocji i rozwoju zasobów ludzkich? Konfucjusz twierdził, że młodzi powinni szanować starszych. Wiek i związany z nim szacunek to nadal ważny aspekt chińskiej kultury. Wiek jest ważnym aspektem w określaniu awansu w chińskich organizacjach. Nawet jeśli młody menedżer ma lepsze kwalifikacje od swojego starszego kolegi, awans należy się starszemu.

Wejście na rynki zagraniczne - jak duże znaczenie ma kultura i język

Globalizacja przekształciła całkowicie sposób działania świata biznesu. Przywództwo z dnia na dzień staje się coraz bardziej międzykulturowe. Włączanie się w handel na szczeblu globalnym staje się powoli nienegocjowalnym aspektem działań biznesowych, szczególnie na rynkach wysoko rozwiniętych, gdzie rozmaite wyzwania hamują rozwój gospodarczy na rynkach macierzystych. Gra w zglobalizowanym „płaskim świecie” jak określa to Tom Friedman nie jest jednak prosta, ani dla małych, ani dla dużych firm. Napotkają one wiele trudności chcąc pozyskać wpływy zagranicą. Nawet startupy technologiczne, zwykle dużo lepiej finansowane, nie radzą sobie często z międzynarodową działalnością gdy wchodzą na nowe rynku. Ogromne znaczenie ma tu potencjał przywództwa międzykulturowego danej organizacji.

jak negocjowac z chinczykami

Jak negocjować z Chińczykami

Państwo środka od wieków fascynuje. Fascynuje kulturą, sztuką, tradycją i nauką. Przez wieki kultura Chin stanowiła dla Dalekiego Wschodu to co dla Europejczyka stanowiła kultura starożytnej Grecji czy Cesarstwa Rzymskiego. Mimo upływu czasu w Chinach nadal funkcjonuje w większości dość tradycyjny sposób myślenia, obyczajowości oraz kanonów postępowania. Mimo iluzorycznego odejścia w przeszłość świat chińskiej tradycji trwa nadal.