Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dotyczą:

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1.       Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:               

Communication Corner Izabela Cichosz-Chmielecka z siedziba w Łodzi przy ul. Elsnera15 lok 17

info@communicationcorner.pl

 

 

2.       Przedstawiciel administratora danych osobowych

 

Administrator danych osobowych wyznaczył przedstawiciela reprezentowania go w zakresie obowiązków wynikających z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

e-mail: info@communicationcorner.pl

adres do korespondencji:

Communication Corner Izabela Cichosz-Chmielecka

ul. Elsnera15 lok 17, 92-504 Łódź

 

 

 

3.       Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług i/lub działań marketingowych  na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. a RODO], tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

4.       Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek/nie stanowi warunku do świadczenia usług.

 

5.       Czas przetwarzania danych

 

 

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panem/Panią, a także po jej zakończeniu w celach:

·         dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

·         wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

·         zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

·         statystycznych i archiwizacyjnych,

·         maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

 

Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

 

 

6.       Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są  Communication Corner Izabela Cichosz-Chmielecka

ul. Elsnera15 lok 17, 92-504 Łódź  oraz biuro rachunkowe przetwarzające dane.

 

 

7.       Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

-         żądania dostępu do swoich danych osobowych

-         żądania sprostowania swoich danych osobowych

-         żądania usunięcia swoich danych osobowych

-         żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

-         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

-         żądania przenoszenia danych osobowych

 

8.       Prawo do cofnięcia zgody

 

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

 

9. Skarga do organu nadzorczego

 

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

9.       Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią

 

Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierska i pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie)

 

10.   Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Odbiorcy w Państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, jeżeli podejmiemy decyzję, o takim przekazaniu.

 

11.   Podanie oznaczonych danych osobowych

 

Podanie oznaczonych danych osobowych  jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem realizacji usług przez Communication Corner Izabela Cichosz-Chmielecka ul. Elsnera15 lok 17, 92-504 Łódź