Usługi doradcze

 

 
 
doradztwo kultura organizacyjna

Doradztwo kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna obejmuje wartości i normy wyznaczające sposób zachowania się uczestników danej organizacji, różniące tę organizację od innych. Kulturę organizacyjną tworzą ludzie wspólnie wyznający określony system wartości, a im bardziej jest on jednorodny, tym kultura organizacyjna jest silniejsza. Jej diagnozowanie opiera się na poszukiwaniu tych wartości. Pomagam organizacjom poprawiać wyniki biznesowe poprzez dopasowywanie modeli przywódczych do kultury organizacji. Dzięki temu uzyskują wzrost sprzedaży, jakości, innowacji, zadowolenia klienta oraz pracowników.

 
Doradztwo komunikacja

Doradztwo komunikacja w organizacji

Komunikacja wewnętrzna ma ogromny wpływ na sukces firmy. Wiele badań wskazuje na silną korelację pomiędzy efektywną komunikacją wewnętrzną a wynikami firm. Komunikacja jest kluczowym czynnikiem zaangażowania pracowników. Dlatego też, jak każdy inny znaczący obszar biznesu, funkcja ta powinna być regularnie badana i oceniana pod kątem swej efektywności. Audyt komunikacyjny jest kompleksową diagnozą ukierunkowaną na określenie silnych i słabych stron obecnego systemu komunikacji w firmie. Służy określeniu potrzeb i preferencji pracowników odnośnie komunikacji wewnętrznej. Zwiększenie efektywności pracy dzięki wskazaniu usprawnień oczekiwanych przez pracowników, obszarów mogących utrudniać skuteczną współpracę oraz zróżnicowań w nastawieniach i potrzebach informacyjnych poszczególnych grup pracowników. Dzięki wnioskom i rekomendacjom wynikającym z audytu komunikacji wewnętrznej firma może obniżyć koszty wynikające z długiego czasu poszukiwania informacji przez pracowników, a także popełnianych z tego powodu błędów oraz pojawiających się konfliktów. Dzięki audytowi firma może stworzyć zespół ds. komunikacji wewnętrznej oraz prawidłowo określić zadania osób za nią odpowiedzialnych. Dodatkową korzyścią wynikającą z audytu jest wzrost satysfakcji i motywacji pracowników poprzez otwarcie organizacji na dialog. Audyt jasno opisuje to, co się dzieje obecnie organizacji i przygotowuje podstawy do podjęcia decyzji dotyczących zmian.

 
doradztwo komunikacja międzykulturowa

Doradztwo zarządzanie różnorodnością kulturową

Różnice kulturowe stanowią barierę utrudniającą a czasem nawet uniemożliwiającą współpracę w organizacji. Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z różnicami kultur narodowych czy kultur organizacyjnych, skutki bywają podobne. Skupiam się na tworzeniu środowiska wolnego od uprzedzeń, otwartości na różne umiejętności, doświadczenia i wiedzę pracowników oraz efektywnym wykorzystaniu kapitału ludzkiego, pozyskiwaniu i utrzymywaniu talentów.

Kultura organizacyjna obejmuje wartości i normy wyznaczające sposób zachowania się uczestników danej organizacji, różniące tę organizację od innych. Kulturę organizacyjną tworzą ludzie wspólnie wyznający określony system wartości, a im bardziej jest on jednorodny, tym kultura organizacyjna jest silniejsza. Jej diagnozowanie opiera się na poszukiwaniu tych wartości. Pomagam organizacjom poprawiać wyniki biznesowe poprzez dopasowywanie modeli przywódczych do kultury organizacji. Dzięki temu uzyskują wzrost sprzedaży, jakości, innowacji, zadowolenia klienta oraz pracowników.