Współpraca indywidualna

 

 
 

Executive coaching

Coaching skierowany do kadry zarządzającej wyższego szczebla.

Executive coaching ma na celu poprawienie wydajności kadry zarządzającej wyższego szczebla. Executive coaching jest podobny do treningu sportowców o najwyższych osiągach a rolą coacha jest znalezienie słabych punktów i prowokowanie do osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Poniżej kilka przykładów zastosowania coachingu biznesowego:

 • brakiem wystarczających umiejętności przywódczych oraz interpersonalnych,

 • niepowodzeniem w tworzeniu zespołu,

 • problemami z morale pracowników w organizacji, tak by odpowiadały one oczekiwaniom organizacji i utrzymaniu zaangażowania pracowników,

 • wsparciem procesu wprowadzania zmian i zarządzania zmianami w organizacji,

 • wyznaczaniem celów i osiąganiem sukcesów,

 • problemami z zarządzaniem konfliktem,

 • zarządzaniem sprzedażą,

 • zwiększeniem efektywności indywidualnej i zespołowej,

 • podejmowaniem nowych wyzwań (osobistych i zawodowych),

 • doraźnymi sytuacjami jak np. perswazyjne przemówienie, strategia negocjacyjna itp.

 

Coaching biznesowy

Coaching skierowany do właścicieli firm

Coaching biznesowy jest procesem wydobywania pełnego potencjału właściciela firmy. Coaching biznesowy przebiega w postaci indywidualnych sesji, podczas których razem z klientem poszukuję najlepszych rozwiązań problemów biznesowych oraz umożliwiam klientowi rozwój pożądanych kompetencji oraz dostęp do nowych obszarów wiedzy.

Jeśli chodzi o przykłady obszarów zastosowań coachingu biznesowego, staje się on skutecznym narzędziem w przypadku gdy mamy do czynienia z:

 • Istnieje potrzeba skorygowania kierunku postępowania w obliczu nowej sytuacji, trudności lub po prostu chęci zmiany.
 • Klient przejawia podejście lub zachowania, które nie sprzyjają osiąganiu jego celów lub/i celów jego firmy.
 • Brakuje jasnej oceny sytuacji, podczas, gdy trzeba podjąć istotne decyzje biznesowe.
 • Klient nie zdaje sobie sprawy ze swoich silnych stron i z tego, jak je rozwijać oraz jak rozwijać organizację
 

Coaching z negocjacji

Pomogę Ci między innymi:

 • indywidualnie rozwinąć Twoje umiejętności negocjacyjne

 • strategicznie przygotować się do ważnych negocjacji

 • poszukać nowych opcji i przećwiczyć sam proces negocjacji

 • przeprowadzę z Tobą analizę i wyciągniemy wnioski z przeprowadzonych rozmów negocjacyjnych

Mogę pracować z Tobą na materiałach i sytuacjach, które zapewniasz Ty, możemy również skorzystać z całego spectrum moich materiałów: ćwiczeń i symulacji, tak abyś praktycznie doskonalił swoje umiejętności negocjacyjne.

Możemy pracować przez skypa (udostępnię Ci platformę z materiałami, symulacjami, ćwiczeniami + kontakt mailowy) lub umawiać się na sesje coachingowe.

Możemy zorganizować tzw. shadow coaching, który jest unikalną formą coachingu, polegającą na obserwacji Klienta podczas realnych negocjacji. Jestem z Klientem na spotkaniu negocjacyjnym jako obserwator. Sam nie uczestniczę czynnie w spotkaniu natomiast po zakończonym spotkaniu następuje tzw. sesja debriefingowa czyli "rozebranie procesu negocjacji" na częsci pierwsze, omówienie kluczowych elementów, analiza konretnych posunięć, wyciąganie wniosków.

 
Fotolia_75366057_Subscription_Monthly_M.jpg

Warsztaty 1-na-1

Zależy Ci na anonimowości lub chcesz aby cała uwaga w trakcie warsztatów skierowana była w Twoją stronę, warsztaty indywidualne będą idealnym rozwiązaniem.

Dlaczego warto zainwestować w coaching?

W coraz bardziej konkurencyjnym  świecie biznesu organizacje poszukują każdej możliwości by zdominować konkurencję, zdobyć nowe rynki zbytu i wprowadzić innowacyjne rozwiązania. Im więcej wiedzą i potrafią pracownicy,  tym większe szanse organizacji na sukces. Coraz częściej zarządy i właściciele firm wybierają coaching jako wsparcie w rozwoju.

Kierownictwo i menedżerowie HR wiedzą, że coaching jest najsilniejszym narzędziem do indukowania trwałej zmiany osobistej. - Ivey Business Journal

 Coaching to proces pomagania liderom, właścicielom firm lub zespołom w osiągnięciu lepszej komunikacji,  szybszego podejmowania decyzji, zwiększenia produktywności, skuteczności, skupienia i przede wszystkim wyników.

Niezależnie od wielkości firmy, niezależnie od tego, czy jesteś firmą jednoosobową, czy firmą z listy Rzeczpospolita100, coaching ma na celu poprawienie wyników Twoich ludzi i zwiększenie wartości Twojej firmy.

Każdego dnia setki osób z kierownictwa wyższego szczebla szuka wsparcia i rady niezależnych, zewnętrznych coachów - często określanych mianem  thinking partners.

Wpływ coachingu na poprawę indywidualnych i grupowych osiągnięć  zapisuje się w historii świetnymi rezultatami.

Korzyści doświadczane przez coachee – poziom undywidualny

Poniżej znajduje się niepełna lista korzyści płynących z coachingu kierowniczego doświadczonych przez kadrę kierowniczą.

 • lepsza, pełniejsza komunikacja z członkami zespołu

 • prowadzenie trudnych rozmów

 • umiejętność zarządzania konfliktem

 • umiejętność budowania zaufania

 • szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji

 • lepsze zarządzanie czasem

Korzyści doświadczane przez organizację – poziom organizacyjny

Korzyści płynące z coachingu zależą od typu organizacji i pożądanego wyniku coachingu. W przypadku executive coachingu firma korzysta, jeśli wydajność kierownictwa została poprawiona o więcej niż wynosił koszt coachingu PLUS wszelkie dodatkowe ulepszenia doświadczone w organizacji w oparciu o wydajność kierownictwa.

Powiedzmy na przykład, że menedżer wysokiego szczebla  generuje dla firmy 1,7 mln przychodu, sam zarabia  170 000 złotych rocznie, a firma inwestuje dla niego 17.000 zł rocznie w coaching. To czy jeśli coaching poprawi wydajność kierowniczą tylko o 1%, to w uproszczeniu zwraca się nam kwota inwestycji? Tak,  z tym że, zwrot będzie znacznie większy, bo jeśli zarządza on dla przykładu 15 osobami i poprawi z nimi komunikację, wzroście poziom zaufanie a konflikty będą szybciej rozwiązywane to korzyści dla organizacji będą znacznie większe.

A jeśli będzie to 5% a może7% wzrost wydajności?

Zgodnie z globalnymi badaniami dotyczącymi coachingu przeprowadzonymi w 2009 roku przez Międzynarodową Federację Coachów (International Coach Federation), mediana zwrotu firmy wynosiła 700%, przy czym niemal jedna piąta respondentów deklarowała ROI wynoszące co najmniej 50-krotność (5000%) początkowej inwestycji.

Powszechnie znaną opinią wśród coachów jest to, że Ty, osoba coachowana, jesteś ekspertem w swojej działalności. Coach nie musi się znać na zarządzaniu itp.  Coach ma tylko zdawać Ci pytania. Wygodny ruch, prawda;)  Jak zgrabnie uciekamy tu od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Fundamentalnie się z tym nie zgadzam. Jeśli coach nie wie czym jest dla przykładu MBO, macierz BCG, ERP, Six Sigma, Kanban, ROI, czy ROE to jak ma Ci zadawać odpowiednie pytania? 

Wbrew obiegowej opinii zawsze będę twierdził, że executive coaches lub coachowie biznesowi muszą mieć dużą wiedzę i doświadczenie biznesowe.

W rezultacie wielu menedżerów wykorzystuje swojego coacha jako pudło rezonansowe. Uważam, że coaching powinien być czymś więcej.

Executive coach lub coach bziensowy to myślący partner i niezależna strona, która pomaga klientowi skoncentrować się na najważniejszych aspektach jego działań.

Większość kierownictwa chce pracować z kimś, kto może się z nimi się związać, może zrozumieć środowisko korporacyjne i ma doświadczenie w różnych sytuacjach osobistych i zawodowych.

Role które pełni coach

Skuteczni coachowie to ci, którzy odgrywają pięć konkretnych ról w procesie coachingu.

1. Coaching biznesowy czy też executive coaching pomaga klientom rozwijać nawyki, które pozwolą im zrealizować zawodowe cele i najpełniej wykorzystać czas oraz pomogą podtrzymać bieżące plany działania.

Rozwijanie i zmiana nawyków czasami zdaje się wymagać nadludzkiego wysiłku. Jest to jeden z powodów, dla których coachowie często spotykają się z ze swoimi coachee. Im bardziej klient jest świadomy, że coach analizuje jego postępy, tym bardziej prawdopodobne, że skupi się na zadaniu.
Coaching biznesowy lub executive coaching pomaga również klientom w budowaniu mostu między działaniami a celami w ramach zogniskowanych planów działania. Plany te określają to, co klienci zrobią (bądź nie), pozwalając im na efektywne wykorzystanie swojego czasu i osiągnięcie najlepszych wyników.

2. Excutive coaching lub coaching biznesowy pomaga klientom definiować cele i strategie, które będą dotyczyć ogólnego sensu podejmowanych działań i prowadzić do maksymalizacji efektów, koncentracji wysiłku i zaangażowania.

Zdefiniowanie właściwych celów i strategii ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu klienta. Jeśli klienci poczują wystarczająco silne pragnienie osiągnięcia celów, cele te napędzą ich do wykorzystania pełni potencjału.

Gdy coach zidentyfikuje  motywację klienta, coachee łatwiej zaangażuje się w tworzenie planów działania, wykaże większą wytrwałość wobec przeszkód, a także chętniej weźmie odpowiedzialność za realizację swoich celów.

3. Coachowie biznesowi i executive coaches oceniają potrzeby klientów w zakresie rozwoju kompetencji, wiedzy i cech osobowościowych oraz zachęcają do "bycia właścicielem" własnego potencjału rozwojowego.

Kiedy coachowie uzmysławiają klientom obecny poziom ich umiejętności oraz obraz potencjalnych "nowych rzeczywistości" (takich, w których byliby gdyby realizowali całość swojego potencjału), luki rozwojowe zazwyczaj stają się oczywiste. W takich przypadkach coachowie mogą zalecić dodatkowe szkolenie i/lub pomagać w tworzeniu planów rozwojowych.

I chociaż taki coaching często koncentruje się na natychmiastowym zwiększeniu skuteczności biznesowej, ważne jest, aby pamiętać, że zmiana nie następuje z dnia na dzień. Sukces wymaga wysiłku i nieustającego rozwoju i to w perspektywie długoterminowej.

4. Wbrew obiegowej opinii, moim zdaniem coaching biznesowy czy też executive coaching powinien czasem oferować doradztwo.

W coachingu biznesowym i coachingu typu executive coachowie stają się czasem doradcami. Co prawda głównym celem coachingu jest zadawanie pytań i umożliwienie znalezienia własnych odpowiedzi, jednakże coachowie wiedzą także kiedy oferować bezpośrednie porady dotyczące konkretnych działań i szans biznesowych.

W tym sensie coaching biznesowy lub executive coaching  różni się od innych rodzajów coachingu – natychmiastowe porady są akceptowalne, a w niektórych sytuacjach nawet konieczne.

Najważniejsze jest właściwe zakomunikowanie rady. W zależności od poziomu wiedzy klienta, coach musi ustalić, czy powinien być bardziej kierujący („zrób tak”) czy ułatwiający („przepracujmy to wspólnie”). Im mniej doświadczony klient, tym więcej porad kierujących zda egzamin. Im bardziej doświadczony klient, tym lepiej działa podejście ułatwiające.

Byłem kiedyś w sytuacji, w której stosunkowo młody członek zarządu jednej z polskich spółek zaraz po przejęciu innej firmy miał dylemat dotyczący zmian kadrowych. Zdaniem coachee w przejętej firmie mnożyły się sytuacje bez mała patologiczne. Nie będę się tu mocno rozwijał ale po dłuższej rozmowie zasugerowałem klientowi zwolnienie jednego z dyrektorów nowo przejętej firmy, motywując decyzję tym, że często to nieetyczne działania płynące „z góry” dają przykład i zachęcają pracowników do mało etycznych działań - zgodnie ze starym porzekadłem „ryba psuje się do głowy”. Klient przespał się z decyzją, po 2 dniach zwolnił dyrektora, a ze zwolnienia uczynił przykład i ostrzeżenie. W przeciągu kilku miesięcy wiele zachowań i działań uległo zmianie.  Przy okazji wysłał silny sygnał o tym, że nie boi się trudnych decyzji i nie będzie tolerował działań i zachowań na szkodę spółki . Czasem trzeba doradzić, to tak ja w sporcie - jeśli coach widzi zachowania, które trzeba skorygować mówi o tym zawodnikowi wprost.

5. W coachingu biznesowym lub executive coachingu coachowie rozumieją co motywuje każdego klienta i podejmują działania w celu uwydatnienia tych czynników.

Podczas pracy w szczytowym momencie motywacji, klienci mierzą się z wyzwaniami i dążą do osiągnięcia celów. Zaciskają zęby i skupiają uwagę w całości na wkładaniu wysiłku w osiągnięcie rezultatów. Dzięki wsparciu motywacyjnemu ze strony dobrego coacha klient może utrzymywać wysoki poziom energii i chęci działania przez dłuższy okres czasu.

Jakie kompetencje powinien posiadać executive i biznes coach?

Executive i biznes coaching jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania, a korzyściami płynącymi z wprowadzenia kultury coachingowej są poprawienie produktywności i wyników biznesowych.

Executive coaching, który swoimi początkami sięga aż do lat czterdziestych ( M. Anderson & Kampa - Kokesch, 2001), zyskał na popularności dopiero w XXI wieku.  Szeroko rozumiany „executive coaching” jest swoistym rodzajem szkolenia mającym na celu poprawę zdolności przywódczych i wydajności menedżerów wysokiego szczebla.(Zob. Axmith, 2004; Blattner, 2005; Cocivera & Cronshaw, 2004, Turner, 2006). Coraz częściej uznaje się „executive coaching” za wyjątkowo skuteczne podejście do rozwoju firmy. „Executive coaching” stał się popularny między innymi z dlatego, że przede wszystkim pomaga kierownictwu zmienić głęboko zakorzenione zachowania przywódcze. Ponadto kierownicy wyższego szczebla cenią sobie prywatność, a „executive coaching” jest metodą rozwoju, która im to zapewnia. 

Executive coaching, zgodnie ze swoją naturą, musi radzić sobie z oczekiwaniami zainteresowanych stron. Executive coach aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów musi posiadać ogromną wiedzę z zakresu szeroko pojętego zarządzania. Kampa – Kokesch ( 2007),  Anderson, Johnson, and Reding (2006) są zdania, iż executive coach musi sprawnie poruszać się po takich dyscyplinach jak biznes, psychologia, nauki o organizacji i inteligencja emocjonalna. Executive coaching cechuje podejście multidyscyplinarne. (Chmielecki, 2009).

Mimo jasnej różnicy pomiędzy coachingiem a doradztwem i innymi pokrewnymi formami, oraz faktem, iż cała rzesza coachów twierdzi, iż to klient posiada niezbędną wiedzę a ich rolą jest jedynie zadanie odpowiednich pytań to właśnie ta  wiedza jest niezbędna po to by coach mógł postawić właściwe pytania. Bez tej wiedzy proces executive coachingu będzie bezwartościowy. 

Z badań wynika, iż profesjonalizm i przydatność executive coacha nie są związane wyłącznie z posiadanym wykształceniem, certyfikatami i ukończonymi kursami, ale w przypadku executive coacha przede wszystkim z  szerokim zakresem wiedzy i kompetencji m.in. w obrębie ogólnej wiedzy biznesowej, wiedzy o organizacji, psychologii, zarządzania oraz szerokim praktycznym doświadczeniem. Badania jasno pokazują, że doświadczenie jest kluczowe a pschychologwie, doradcy czy psychoterapeuci bez doświadczenia w biznesie są w tym procesie po prostu bezwartościowi. 

Poniżej znajduje się mój artykuł na temat kompetencji executive coacha, który ukazał się w kwartalniku:

Executive coaching wiedza i kompetencje